fbpx

Noile norme de sanatate si igiena pentru piscine publice (Ordinul Nr. 994/2018)

Ord 994 / 2018

Art. 98.

Protejarea sănătății utilizatorilor unei piscine publice se asigură prin:

a) filtrarea și dezinfecția apei din piscină, cu scopul îndepărtării particulelor, poluanților, microorganismelor și altora;

b) utilizarea echipamentelor specifice pentru distribuția eficientă a dezinfectatului în bazin și îndepărtarea apei contaminate;

c) curățarea bazinului pentru eliminarea biofilmului de pe suprafețe, a sedimentelor depuse pe fundul bazinului, precum și a particulelor absorbite de filtre;

d) ventilarea corespunzătoare a piscinelor acoperite, pentru îndepărtarea, în principal, a produșilor secundari volatili de dezinfecție și reducerea nivelului de radon.

Art. 99.

În vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare, în piscine se vor respecta următoarele cerințe:

a) circuitul utilizatorilor cu picioare desculțe sau în papuci de baie va fi delimitat de celelalte căi de circulație de tip «încălțat»;

b) pentru piscine publice, accesul utilizatorilor către suprafața adiacentă bazinului se face obligatoriu prin trecerea prin pediluviu, dușuri pentru picioare sau orice alt sistem care asigură condiții similare de dezinfecție a picioarelor. Condițiile minime care trebuie îndeplinite pentru această trecere sunt următoarele:

(i) să fie concepută astfel încât să nu poate fi evitată de utilizatori la intrarea acestora în suprafața adiacentă/sala bazinului;

(ii) să fie alimentată cu apă potrivit prevederilor legale în vigoare și cu un nivel al clorului rezidual liber de 2 mg/l.

Art. 100.

În vederea asigurării condițiilor funcționale pentru siguranța utilizatorilor în piscine publice este necesară îndeplinirea, cel puțin, a următoarelor cerințe:

a) finisajul suprafeței adiacente bazinului este tip pardoseală antiderapantă;

b) accesul sau ieșirea din bazinele cu adâncimea de peste 60 cm se efectuează prin intermediul unor trepte/scări din beton, zidărie sau metalice, antiderapante, fixe sau detașabile, prevăzute cu balustradă/balustrade solidă/solide fixată/fixate în structura bazinului sau a suprafeței adiacente acestuia; numărul treptelor/scărilor se stabilește în funcție de mărimea și tipul bazinului. Scările vor avea profiluri rotunjite și forma adaptată folosirii fără risc de accidentare;

c) marginea bazinului se prevede cu un sistem de care utilizatorii să se poată prinde, realizat în conformitate cu reglementările tehnice, în funcție de tipul bazinului;

d) prevederea treptei de odihnă, realizată în conformitate cu reglementările tehnice în pereții bazinului, și care este în funcție de adâncimea apei din bazin;

e) marcarea vizibilă a adâncimii bazinului, realizată pe marginile acestuia, cel puțin în următoarele puncte: la intrarea în bazin, în locurile corespunzătoare adâncimilor minime și maxime, în zonele în care adâncimea crește brusc peste 1,5 m și la mijlocul bazinului, pentru bazinele cu fund plat sau pantă constantă;

f) realizarea de finisaje interioare care să asigure izolația termică, precum și tratarea suprafețelor cu substanțe antifungice în cazul piscinelor acoperite;

g) respectarea reglementărilor tehnice referitoare la condițiile termohigrometrice, iluminat, acustice și de ventilare, în vigoare la data realizării piscinelor.

Art. 101.

(1) În scopul asigurării condițiilor de igienă și funcționalitate ale piscinei, proprietarul/administratorul acesteia numește un responsabil de piscină sau, în caz contrar, îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile acestuia.

(2) Responsabilul de piscină are, în condițiile prezentelor norme, cel puțin următoarele obligații:

a) asigură buna funcționare a piscinei;

b) asigură respectarea cerințelor igienice și ambientale în interiorul piscinei, precum și calitatea fizico-chimică și microbiologică a apei din bazin;

c) întocmește planul de supraveghere și control intern privind funcționarea piscinei, în care se prevăd cel puțin următoarele:

(i) descrierea sistemului funcțional al piscinei cu includerea cerințelor prevăzute la art. 98;

(ii) programul de monitorizare și întreținere a sistemului de la pct. (i);

(iii) procedurile de operare în condiții normale de funcționare, cu includerea cerințelor prevăzute la art. 108-111;

(iv) procedurile de operare în caz de incidente specifice sau poluări accidentale care pot să modifice calitatea apei;

(v) planul general de urgență și procedura de evacuare;

d) supraveghează respectarea de către utilizatori a măsurilor de igienă prevăzute la art. 114 și 115;

e) urmărește, potrivit programului stabilit pentru supraveghere și control intern, realizarea în toate spațiile piscinei a activităților de curățenie zilnică și dezinfecție, gestionarea deșeurilor și altele asemenea, cu respectarea prevederilor art. 47-52;

f) asigură completarea zilnică a registrului prevăzut la art. 106.pentru operațiunile de tratare, curățenie și dezinfecție a suprafețelor și grupurilor sanitare trebuie să fie avizate/autorizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 105.

(1) Pentru evaluarea calității apei din bazin, determinarea dezinfectantului rezidual se realizează astfel:

a) zilnic, înainte de utilizarea bazinului;

b) la un interval de 3 ore, în cazul în care dezinfecția apei se realizează manual;

c) în mod continuu, în cazul în care dezinfecția apei se realizează automat, caz în care se efectuează, pentru siguranță, și determinări manuale, cel puțin trei pe zi.

(2) Responsabilitatea efectuării determinărilor fizico-chimice revine responsabilului piscinei.

(3) Temperatura și pH-ul apei din bazine se măsoară și se înregistrează zilnic, cu următoarea frecvență:

a) cu o oră înainte de deschiderea piscinei;

și

b) la fiecare trei ore pe toată durata programului de funcționare.

Art. 102.

(1) Bazinele de înot/Piscinele pot fi umplute cu apă potabilă sau cu apă de mare. În cazul în care apa de umplere se obține local din alte surse decât de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu.

(2) Piscinele acoperite sau descoperite, precum și piscinele care folosesc apă de mare se dotează cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 103.

Parametrii fizico-chimici de evaluare a calității apei din bazinele de înot/ piscine publice trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele prevăzute în standardele SR EN 15288-1, SR EN 15288-2 și SR EN 13451-1, aprobate conform dispozițiilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea națională, după cum urmează:

a) limpezimea – testată cu un disc negru, de 15 cm pe fond alb, care trebuie să fie vizibil în punctul cel mai adânc al bazinului;

b) concentrația clorului rezidual liber – care trebuie să fie cuprins între 0,5 mg/l și 1 mg/l în cazul celor acoperite, respectiv între 0,5 mg/l și 1,5 mg/l în cazul celor descoperite, pentru bazinele de înot și piscinele la care dezinfecția se face exclusiv prin clorinare. Orice altă metodă sau combinație de metode de tratare este permisă în măsura în care parametrii de dezinfecție sunt măsurabili și controlabili, iar apa respectă cerințele din anexa nr. 1 la prezentele norme;

c) pH-ul apei – care trebuie să se situeze între 7,2 și 7,8;

d) temperatura apei pentru îmbăiere – care trebuie să se situeze între 24°-32°C. În acest caz, piscinele vor fi prevăzute cu instalații de încălzire a apei, în vederea evitării utilizării apei cu o temperatură sub 24°C.

Art. 104.

Substanțele/Produsele chimice folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere din bazine, precum și pentru operațiunile de tratare, curățenie și dezinfecție a suprafețelor și grupurilor sanitare trebuie să fie avizate/autorizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 105.

(1) Pentru evaluarea calității apei din bazin, determinarea dezinfectantului rezidual se realizează astfel:

a) zilnic, înainte de utilizarea bazinului;

b) la un interval de 3 ore, în cazul în care dezinfecția apei se realizează manual;

c) în mod continuu, în cazul în care dezinfecția apei se realizează automat, caz în care se efectuează, pentru siguranță, și determinări manuale, cel puțin trei pe zi.

(2) Responsabilitatea efectuării determinărilor fizico-chimice revine responsabilului piscinei.

(3) Temperatura și pH-ul apei din bazine se măsoară și se înregistrează zilnic, cu următoarea frecvență:

a) cu o oră înainte de deschiderea piscinei;

și

b) la fiecare trei ore pe toată durata programului de funcționare.

(4) Responsabilul de piscină este obligat să realizeze monitorizarea calității apei de îmbăiere cu frecvența prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 106.

Responsabilul de piscină trebuie să dețină registre în care să înscrie rezultatele buletinelor de analiză a apei, concentrațiile dezinfectantului din apă, valorile pH-ului și temperatura apei, periodicitatea de primenire a apei și de dezinfecție a bazinelor, precum și modalitatea de dezinfecție a bazinelor, inclusiv substanțele dezinfectante folosite.

Art. 107.

Pentru a permite curățarea corespunzătoare și dezinfecția întregii suprafețe a bazinului este necesară golirea completă, cel puțin o dată pe an și, obligatoriu, înainte de fiecare început de sezon, în cazul funcționării sezoniere, pentru bazinele cu sisteme de recirculare a apei.

Art. 108.

(1) Toate piscinele de uz public alimentate cu apă potabilă trebuie prevăzute cu sisteme de recirculare și tratare a apei.

(2) Instalația de recirculare și filtrare este dimensionată astfel încât să asigure câte o recirculare a întregului volum de apă în:

a) 30 min., în cazul bazinelor puțin adânci rezervate copiilor (sub 0,6 m);

b) 1 h și 30 min., în cazul bazinelor sau părților de bazin cu adâncime până la 1,35 m;

c) 4 h, în cazul bazinelor sau părților de bazine cu adâncime mai mare sau egală cu 1,35 m;

d) 8 h în cazul bazinelor pentru sărituri sau scufundări.

(3) În cazul recirculării apei, 1/10-1/15 din volumul apei din bazin se înlocuiește zilnic cu apă potabilă sau cu o cantitate corespunzătoare de 30 l pentru fiecare utilizator al bazinului din ziua respectivă.

Art. 109.

Pentru bazinele fără recirculare, dar cu primenire continuă a apei, apa se va schimba zilnic cel puțin 1/3 din volumul apei din bazin și se va asigura golirea, spălarea și dezinfecția acestuia la cel mult 3 zile.

Art. 110.

Pentru bazinele fără recircularea apei și fără posibilități de primenire continuă a apei se vor asigura golirea, spălarea și dezinfecția zilnică a bazinului și umplerea cu apă la calitatea prevăzută în tabelul din anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 111.

Pentru situația prevăzută la art. 107, golirea completă, spălarea și dezinfecția pereților și fundului bazinului se realizează o dată pe an, precum și ori de câte ori apar poluări accidentale care modifică calitatea microbiologică a apei. Dezinfecția bazinelor se realizează după spălare cu jet de apă și curățare mecanică, prin ștergerea pereților și fundului bazinului cu bureți îmbibați în soluție dezinfectantă.

Art. 112.

Piscinele se dotează, obligatoriu, cu: vestiare, grupuri sanitare și dușuri, separate pentru femei și bărbați. Numărul minim de dotări sanitare este:

WC-uri: 1 la 75 barbati si 1 la 50 femei

Pisoare: 1 la 75 barbati

Lavoare: 1 la 100 barbati si 1 la 100 femei

Dusuri: 1 la 50 barbati si 1 la 50 femei

Art. 113.

Regulamentul privind utilizarea piscinelor și măsurile de igienă se afișează într-un loc vizibil și accesibil utilizatorilor, la intrarea în piscină. În perioada de utilizare a piscinei nu se va depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, astfel cum este prevăzut prin proiect. Numărul maxim de utilizatori se menționează în regulamentul de utilizare a piscinei.

Art. 114.

Accesul persoanelor în bazin este permis numai după ce, în prealabil, au făcut duș și au trecut cu picioarele prin pediluviu/dușul pentru picioare.

Art. 115.

Accesul în piscine al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze este interzis. Această cerință va fi menționată în regulamentul prevăzut la art. 113.”

 

Vezi serviciul Cortec Solutions de constructii piscine!